Att använda videobaserad kommunikation för att främja ökad sortering och återvinning av matavfall : En studie som ger förslag på hur Södertäljekommun kan nå ut till alla kommuninvånare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Lärande

Sammanfattning: Genom att öka resurshushållningen i livsmedelskedjan minskar människans belastning på miljön. Att öka utsortering och återvinningen av matavfall är ett sätt att bidra med ökad resurshushållning inom livsmedelskedjan. För att uppnå detta krävs människors samverkan. Södertälje kommun strävar efteratt utöka denna samverkan, därför vill kommunen ta fram en videobaserad kommunikation som når ut till alla kommuninvånare i Södertälje, även de som har bristande svenskkunskaper. Syftet med denna studie är att skapa ett förslag på hur Södertälje kommun kan utforma en videobaserad kommunikation som når ut till alla kommuninvånare, oavsett invånarnas svenskkunskaper, och som även ska kunna bidra till ändrat beteende samt ökad kunskap och vilja vad gäller sortering respektive återvinning av matavfall. Studiens frågeställningar är “Vilka beteenden, kunskaper och viljor finns bland Södertäljes kommuninvånare kring sortering och återvinning av matavfall?” och “Vilka aspekter kan Södertälje kommun ta hänsyn till vid utformning av en välfungerande videobaserad kommunikation kring matavfall riktad till kommuninvånarna?”. För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna genomfördes en enkätundersökning, en litteraturstudie och faktainsamling. Enkätundersökningen var riktad till personer som bor i Södertälje, enkäten förekom i tre språk; arabiska, engelska och svenska. Studien presenterar ett resultat från enkätundersökningen baserat på 120 enkätsvar. De övergripande resultaten som enkätundersökningen visar är att flesta undersökningsdeltagarna sorterar sitt matavfall genom att dra nytta av kommunens insamlingssystem. Analys av enkätsvaren visar att de flesta personer som har dåliga svenskkunskaper sorterar ut sitt matavfall bara ibland, vilket kan ha och göra med att de flesta av den målgruppen inte har nåtts ut av kommunens tidigare kommunikationsarbeten (vilket enkätundersökningen bekräftat). Vidare visar resultatet att alla målgrupper behöver ökad kunskap om hur samt varför matavfall utsorteras, vad som bör sorteras ut som matavfall och vad som inte bör sorteras ut som matavfall. Vad gäller vilja visar resultatet från enkätundersökningen att de flesta invånarna vill veta hur och varför matavfallet utsorteras, ingen person med dåliga svenskkunskaper var ovillig att få den informationen. Resultat har även visat att de flesta undersökningsdeltagarna är villiga att titta på en kort film om detta på åtminstone Facebook. I samband med resultaten från litteraturstudien och faktainsamlingen dras slutsatsen att Södertälje kommun bör utforma en videobaserad kommunikation om matavfall som (1) är utformad ur ett socialt marknadsföringsperspektiv, (2) utgår från målgruppens behov och intressen, vilket förknippas med resultatet från enkätundersökningen, (3) har ett enkelt, tydligt och uttrycksfullt videoinnehåll, (4) gör kommuninvånarna förvissade om att deras bidrag för miljön är betydlig, (5) gör kommunikationen mer attraktiv genom att samarbeta med kända personer, (6) sänds i kanaler som effektivt når ut tillkommuninvånarna och (7) varar under en lämplig period.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)