Hållbar utveckling i slöjden ­ hur kan det realiseras?

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Genom slöjdämnet utvecklar eleverna sin förmåga att göra medvetna val, samt en handlingsberedskap inför detdagliga livet. I detta ingår aspekter som ekonomi, miljö, resurshushållning och jämställdhet, vilka alla är delar ien hållbar utveckling. Genom aktiv problemlösning övar sig eleverna på att tänka konstruktivt och att sesituationer ur ett helhetsperspektiv, vilket är centralt även när man behandlar frågor om hållbar utveckling.Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur några utvalda slöjdlärare arbetar med hållbar utveckling islöjdundervisningen. Vår huvudfråga är: Hur realiseras hållbar utveckling i slöjdundervisningen? För att ta redapå det har vi gjort kvalitativa intervjuer med verksamma slöjdlärare som på något sätt arbetar med hållbarutveckling. Resultatet av intervjuerna visade att lärarna saknar tillräcklig utbildning för att undervisa i hållbarutveckling så som de skulle vilja göra. Trots detta har vi fått en god inblick i hur undervisningen i slöjd kopplastill hållbar utveckling. Den sociala dimensionen av hållbar utveckling visade sig vara svårast att implementera iundervisningen, medan resurshushållning och återbruk var återkommande inslag som kan kopplas till deekologiska och ekonomiska dimensionerna. Lärarnas personliga engagemang är en stor drivkraft för attundervisa i hållbar utveckling.Studien har givit oss goda exempel på hur begreppet kan realiseras i slöjdundervisningen. Vi ser möjligheternamed att arbeta med hållbar utveckling i slöjden, men också nödvändigheten av utbildning och vidareutbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)