Hållbara fonders avkastning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Hållbarhet och hållbara investeringar är aktuella frågor i vårt samhälle i dag. För många investerare handlar det inte längre endast om att skapa positiv avkastning utan även hur denna avkastning skapas på ett hållbart sätt. Frågan som börjar ta mer plats i dag är inte hur dyrt det är att analysera bolag efter deras hållbara principer, utan snarare hur dyrt det blir om vi inte gör det. Denna uppsats syfte är att besvara frågeställningen om det ger högre avkastning att investera i hållbara fonder relativt traditionella samt även undersöka hur fondbolag idag arbetar med hållbarhet i förvaltningen. Studien har avgränsats till att undersöka svenska aktiefonder. En jämförelse av avkastning, även riskjusterad, har gjorts mellan hållbara fonder och traditionella fonder för perioderna tre, fem och tio år. Resultatet visar att traditionella fonder generellt har presterat bättre under mätperioden men att skillnaden i avkastning inte är stor. Tidigare studier har gjorts med varierade resultat. I Sverige genomfördes år 2000 en studie av Naturvårdsverket som visade att nordiska miljöfonder tenderar att överprestera snarare än underprestera relativt jämförelsefonderna avseende såväl absolut som riskjusterad avkastning och 2015 genomfördes en studie av Svenska Dagbladet som visade att etiska fonder gav högre avkastning än traditionella fonder under perioderna YTD (year to date), ett år och tio år. Utanför Sverige har de flesta studierna genomförts i USA och Storbritannien. De genomförda studierna är utförda under olika tidsintervall och för olika sparprodukter vilket gör att ett generellt resultat inte framkommit. Parallellt med den empiriska studien har en kvalitativ enkätstudie genomförts för att utreda hur aktörer i branschen arbetar med hållbarhetsfrågor i förvaltningen. De deltagande fondbolagen arbetar samtliga på olika sätt med hållbarhetsfrågor och den samstämmiga synen är att det är en mycket viktig del i förvaltningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)