Arbetsinnehåll och yrkesroller inom apoteksmarknaden efter omreglering

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

1 juli, 2009 skedde en statlig omreglering av apoteksmarknaden vilket betydde att privata aktörer fick tillgång till marknaden. Apoteksmarknaden hade innan dess varit helt styrd av ett statligt monopol. Syftet med den här studien är att studera på vilket sätt styrformer på apoteket har förändrats efter omregleringen, både inom de statligt och privat ägda apoteken. Vidare vill vi undersöka hur detta har påverkat de olika yrkesgruppernas roller och deras arbetsinnehåll jämfört med monopoltiden. Studien genomfördes med en kvalitativ metod med abduktiv forskningsansats. I urvalet till studien ingår personal från tolv apotek i södra Stockholm både inom statligt och privat ägande. Antal deltagare i intervjuerna var 16 personer där semistrukturella frågor ställdes. För att komma fram till relevanta resultat har vi fokuserat på teorier som New Public Management, Total Quality Management samt Professionsteori med Bourdieus teori och dess nyckelbegrepp. Resultatet av intervjuerna har sedan analyserats utifrån de teorier som nämnts ovan och studien visar att omregleringen av apoteksmarknaden har påverkat anställdas arbetsinnehåll både på det statliga Apoteket AB och de privatägda apoteken. Idag finns flera konkurrenter på apoteksmarknaden, vilket innebär att varje apotek måste arbeta med ständiga förbättringar. Organisationen har genomgått förändringar särskilt gällande personaltätheten, där antalet anställda har minskat. Färre personer arbetar med större ansvar, nya arbetsuppgifter och högre arbetsrelaterad stress. Det finns sådant som de apoteksanställda i studien har uppgett som tyder på att deras arbete har blivit mer styrt av olika statistiska underlag, att de får följa vinstmål som uppställs av ledningen samt att kvalitetsstyrning inom de flesta organisationer kan medföra konsekvenser för de professionella yrkesgrupperna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)