Automation and Digital Transformation The ways that automation solutions can support digital transformation within ICT companies

Detta är en Master-uppsats från Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Sammanfattning: Digital transformation är ett stort steg för alla företag. För att överleva i en hårdkonkurrensutsatt marknad där ny teknologi dyker upp hela tiden, tvingas företagen attanpassa sig snabbt till förändringar. Åt andra sidan är det inte lätt att byta processer, särskilti de stora företagen. Vidare kan eventuella misstag om beslut och antaganden som rörvärdesättning för digital transformation och strategier för att genomföra nödvändigastrukturella förändringar göra att den digitala transformationen misslyckas och företaget kanförlorar sin andel på marknaden. Tillämpning av ändringar måste ha en effektiv strategiskplan för att använda innovationsprocesser som kan leda företag genom digitaltransformering. Syftet med detta dokument är att identifiera på vilket sättautomatiseringslösningar kan stödja digital transformation inom ICT-företag. Arbetetundersöker stödjande aspekter av automatisering från både "dimensioner av digitaltransformation" och "procedurella aspekter av digital transformation" perspektiv.Med tanke på definition för automatisering, roller och uppdrag ändras inte av enautomatisering. Automationen betyder således inte transformation, automatiseringenförsöker göra processer som är kända, lättare genom att använda ledarskap och tekniskalösningar. De flesta studier inom digital transformation, fokuserar på att omvandla fråntraditionella arbetsflöden till teknik som kan användas för att digitalisera information.Denna fallstudieforskning fokuserar på att förstå koncept av digital transformation och hurautomatiseringslösningar kan stödja digital transformation för att minska misstag om beslutoch antaganden som rör värdesättning. Denna studie försöker koppla samman fynd frånteorier som tittar på automatiseringens egenskaper och sätt som underlättar omvandling påolika områden av digital transformation i ICT-företag.Som en del av denna rapport har vi analyserat relevant teori från automations- och digitaltransformation domän, men också ett automationsprojekt från en serviceavdelning iEricsson.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)