Kvinnors attityder till skönhetsideal : En kvalitativ studie om unga kvinnors upplevelser kring det rådande skönhetsidealet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning:

Skönhetsideal är ett område som är aktuellt i dagens samhälle. Skönhet har genom alla tider haft en stor inverkan på framförallt kvinnor. Syftet med vår uppsats är att studera, förstå och förklara åtta unga kvinnors upplevelser och attityder till det rådande skönhetsidealet samt vad det är som påverkar kvinnorna till att de vill eller har genomgått skönhetsförändringar. Uppsatsen har sin utgångspunkt i våra frågeställningar som är följande: (1) Hur upplever unga kvinnor det rådande skönhetsidealet? (2)Vad är drivkrafterna som gör att unga kvinnor genomgår skönhetsförändringar? Undersökningen är en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade djupintervjuer med åtta unga kvinnor i Halmstad. Reflexivitet i det moderna samhället, objektifiering och intrycksstyrning, användes som teoretiska perspektiv. Dessa teorier är sociologiska analysverktyg som har använts för att förstå och förklara kvinnors attityder till det rådande skönhetsidealet. Resultatet visade att de unga kvinnornas upplevelser av det rådande skönhetsidealet innebar att man som kvinna ska vara ung, smal, vacker och vältränad. Dagens rådande skönhetsideal visade sig vara det ideal som ansågs vara mest hälsosamt, jämfört med tidigare skönhetsideal. De unga kvinnorna blev i största utsträckning inspirerade av sociala medier när det kommer till skönhet. Kvinnorna var positivt inställda till skönhetsoperationer och plastikkirurgi ansågs vara ett medel för att förbättra utseendet samt stärka kvinnors självkänsla samt självförtroende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)