Finns det en konflikt mellan rätten till hälsa och rätten till deltagande i fackförening?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Författare: Maja Johansson; [2022]

Nyckelord: Social Sciences;

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks om rätten till hälsa och rätten till deltagande i fackförening är förenliga inom den svenska modellen för välfärd. Undersökningen utgår från Sverige eftersom jag undersöker två av aktörerna som utgör modellen som beskrivs som unik för just Sverige. Jag använder mig av material från vårdförbundet vilket är ett fackförbund för professioner inom vården samt de lagar som reglerar medbestämmanderätten i arbetslivet och rätten till hälsa. I studien genomförs en innehållsanalys bestående av element från både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. Metoden innefattar också ett kodningschema som görs för att koda materialet och hitta meningsbärande stycken i texterna. Den teoretiska utgångspunkten i studien är Robert Alexys teori om proportionalitetsprincipen. Teorin bygger på att utifrån de möjligheter som ges försöka följa olika grundregler och söka efter de bästa alternativen. För att hitta de bästa alternativen för hur grundregler kan följas går det att använda sig av proportionalitetsprincipen för att ställa olika lösningar mot varandra. Utifrån undersökningen går det att fastställa att Vårdförbundet och staten är medvetna och har mycket respekt för de båda rättigheterna. Resultatet visar också att det sker en balansering av rättigheterna med hjälp av fredsplikten som liknar den balansering som Alexy presenterar i sin teori. Däremot är fredsplikten inte tillräcklig eftersom rättigheterna fortfarande krockar med varandra och dessutom finns det situationer då fredsplikten inte gäller. Undersökningen avslutas med en diskussion som fastslår att aktörerna inte berättar om rättigheternas relation till varandra och hur resultatet av undersökningen stöds av tidigare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)