Klimatförändringar på dagordningen? : En kvalitativ studie om klimat & säkerhet i FN:s säkerhetsråd

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan

Författare: Anna Höggren; [2018]

Nyckelord: klimatsäkerhet;

Sammanfattning: FN:s säkerhetsråd har en viktig funktion för samhällsskydd och beredskap på en global nivå. En utmaning för säkerhetsrådet handlar om att världen ständigt förändras, vilket sätter press på rådets förmåga att anpassa sig. Under de senaste åren har klimatförändringarna fått ett allt större fokus inom forskning och politik. Frågan om huruvida klimat bör ses som ett säkerhetshot är dock fortfarande omdebatterad. Syftet med den föreliggande studien har varit att klargöra hur debatten om klimatförändringarna ser ut på säkerhetsrådets dagordning. Materialet har bestått av mötesprotokoll som anförts i samband med klimatrelaterade diskussioner i rådet. Dessa har granskats genom en kvalitativ innehållsanalys med stöd av Hinnfors teori om argumentationsstrategier. Analysen kunde identifiera argument som använts för att ta upp klimat på dagordningen samt lyfta bort ämnet från dagordningen. Studien placerade därmed medlemsländernas representanter i rollen som aktörer för att kunna förhindra eller sätta ett ämne på dagordningen. Studien kunde slutligen konstatera att det förekom delade meningar om huruvida klimatförändringar skulle inkluderas till rådets dagordning. Ett motargument handlade om att klimatfrågan tog fokus från ”riktiga problem”  och att ämnet riskerade att urvattna säkerhetsbegreppet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)