FM FysS med tilläggskrav : En del av ditt arbete?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Sammanfattning:

Problemställning: FM FysS är en av de arbetsuppgifter du som anställda inom Försvarsmaktenskall genomföra. Genomförs detta ute på förbanden, på kompanierna av den enskilde individen? Hur ser kunskapsnivån och utövandet av FM FysS med tilläggskrav ut bland de anställda inomFörsvarsmakten?

Syfte: Syftet med denna undersökning är att kartlägga om huruvida kunskapsnivån hos deanställda inom insatsorganisationen på regementet LedR är rörande FM FysS, samt om huruvidade även följer FM FysS och genomför de obligatoriska fysiska tester som finns. Utifrån svaret på undersökningen så kommer det finnas möjlighet till att genomföra mer grundligkartläggning för att jämföra olika kompanier och olika grader.

Frågeställningar: Hur ser kunskapsnivån och utövandet inom insatsorganisationen på LedR utkopplat mot FM FysS med tilläggskrav? Använder sig de anställda inom insatsorganisationen av FM FysS tilläggskrav i planerandet och utövandet av sin fysiska träning?

Teori: Teorianknytningen i denna uppsats är indirekt.

Metod: För att få svar på frågeställningen så har en enkät utformats. Syftet med enkäten är att kartlägga insatsorganisationen på LedR kopplat mot frågeställningen.

Resultat: Det finns tydliga brister inom insatsorganisationen på LedR kopplat mot de anställdaskunskap och utövande av FM FysS. Även inom området för det fysiska tilläggskravet förbefattningar inom insatsorganisationen så finns det tydliga brister hos de anställda. Brister inom vilket tilläggskrav som gäller för den enskildes befattning samt för genomförandet av det årligen obligatoriska fysiska testet kopplat mot tilläggskravet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)