Föräldrars erfarenheter av sin barns skolgång i särskolan : - åtta livsberättelser från barndom till tidigt vuxenliv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Studiengenomfördes genom narrativa kvalitativa intervjuer med tio föräldrar till åttabarn med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med studien var att ta varapå föräldrars erfarenheter från sina barns barndom, skoltid och övergång tillvuxenliv. Intervjuerna genomfördes med öppna frågeställningar som tillätföräldrarna att beskriva sina upplevelser i form av livsberättelser.Utgångspunkter för arbetet var de relationella och sociokulturellaperspektiven. Mötet och relationen mellan människor och bemötande iskolverksamheter studerades. Med inspiration från hermeneutiken sorterades ochgrupperades data. Detta innebär att utsagor tolkades i teman för att se vad somvisat gemensamma beröringspunkter i föräldrarnas upplevelser. Resultaten visadeatt föräldrar ofta är nöjda med mottagandet i särskolan. Föräldrarna tog uppatt de har upplevt påfrestningar i samband med att barnen diagnostiserats ochplacerats i särskola. Det framkom tydliga önskemål om att särskolan bättrebehöver förbereda barnen för vuxenlivet genom utökad undervisning i vardagskunskap.Informanterna uppskattade ofta segregeringen från grundskolan då de upplevdeökad trygghet i särskolan där det erbjöds avskildhet, kompetent personal ochmindre elevgrupper. De värdesatte även gymnasiesärskolans insatser videlevernas övergång till vuxenlivet efter fullgjord skolgång

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)