Hur påverkas hotellkoncerner av det nya förslaget för redovisning av leasingavtal?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Patrik Björklund; [2011-02-07]

Nyckelord: Leasing; hotellbranschen; nyckeltal; IASB; FASB;

Sammanfattning: Bakgrund & Problem: Redovisningen av leasingavtal har länge varit ett diskuterat ämne inom redovisningen. För att hantera problemen med den nuvarande standarden har IASB i samarbete med FASB publicerat ett förslag till en ny leasingstandard. Huvudpoängen i förslaget är att kapitalisera samtliga leasingavtal i ett försök att uppnå en förbättrad jämförbarhet mellan företag. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka förändringen i redovisningen av hotellkoncerner som ett resultat av de nya leasingförslaget. Detta görs genom att kartlägga hur nyckeltalen räntabilitet på totalt- och sysselsatt kapital, räntabilitet på eget kapital, soliditet, skuldsättningsgrad och kapitalomsättningshastighet från hotellkoncerner kommer att påverkas av det nya förslaget. Metod: Den metod som används utgår från den finansiella databasen Datastream och undersöker de finansiella rapporterna för 36 företag i hotellbranschen. Företagens framtida operationella minimileaseavgifter nuvärdesberäknas och företagets poster i balansräkningen justera enligt denna summa. Utifrån detta resultat görs sedan en beräkning av företagens nyckeltal före och efter justeringen. Resultat & Slutsats: Resultatet i uppsatsen visar att det finns en stor variation i förändringen som ett resultat av den nya standarden. I genomsnitt förändras nyckeltalen räntabilitet på totalt kapital, soliditet och kapitalomsättningshastighet med -14,08 procent medan räntabilitet på sysselsatt kapital förändras med -16,32 procent. Den största genomsnittliga förändringen sker i nyckeltalet skuldsättningsgrad som ökar med 60,77 procent. Uppsatsens begränsade urval och avgränsningar gör att resultatet inte uppnår en hög generaliserbarhet utan bör tolkas utifrån uppsatsens unika aspekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)