Obstruktivt sömnapnésyndrom- 5 års uppföljning av CPAP compliance

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

Författare: Amanda Bohlin; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Obstruktivt sömnapnésyndrom, OSAS, är ett vanligt tillstånd som förknippas med övervikt och fetma, som karakteriseras av snarkningar och upprepade andningsuppehåll under sömn. Behandling sker oftast med CPAP nattetid som hjälper till att hålla andningsvägarna öppna. Obehandlad OSAS medför ofta problem både för individen, med dagtrötthetssymptom, kardiovaskulära komplikationer och förhöjd morbiditet, men även för samhället genom en ökad risk för olyckor och förlust i arbetskraft. Utredningen av OSAS är omfattande och kräver mycket resurser. Därför vore det ur kvalitetsutvärderingssyfte intressant att utvärdera följsamheten till CPAP-behandlingen, för att eventuellt kunna förbättra utredning, diagnostik och behandling, för patienternas välmående och för samhällets bästa. Syfte: Att vid lungkliniken på Örebro universitetssjukhus, genom en retrospektiv, register- och journalstudie, i kvalitetsutvärderingssyfte, undersöka en uppskattad följsamhet till CPAP behandling efter 5 år. Metod: Patienter som fick CPAP år 2012 vid lungklinikens sömnmottagning vid Örebro universitetssjukhus identifierades via lungklinikens register och jämfördes sedan med ett annat register, SESAM, där CPAP innehavare i Örebro län finns registrerade, för att se om CPAPen fortfarande fanns registrerad i maj 2018. Detta användes som ett hypotetiskt mått på 5 års compliance av CPAP behandling. Även köns-och åldersfördelning för hela studiepopulationen vid CPAP start 2012 undersöktes. Resultat: Totalt omfattades 333 patienter, 73% var män och 27 % kvinnor. Åldersfördelningen låg mellan 18-84 år, med majoritet i 50-73 års åldern, medelålder 57 år samt medianålder 58 år. 41 patienter exkluderades. Utifrån kvarvarande 292 patienter hade 62 % kvar sin CPAP vid uppföljningen i maj 2018. Slutsats: 62% av patienter som fick CPAP år 2012 hade fortfarande CPAP registrerad i maj 2018.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)