Poverty-based discrimination - Does International Human Rights Law care?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: I en värld där inget tycks kunna stoppa de växande ekonomiska klyfterna ifrågasätts även relevansen av internationella regleringar av mänskliga rättigheter. Trots att jämlikhet och icke-diskriminering utgör grunden för mänskliga rättigheter så verkar dessa regelverk oförmögna att adressera ekonomiskt betonad ojämlikhet. Gör diskrimineringsförbud och garantier om jämlikhet egentligen någon skillnad för människor som lever i fattigdom? Jämlikhet och icke-diskriminering utgör grunden för mänskliga rättigheter. Trots detta finns det inte direkt någon konsensus kring vad dessa garantier egentligen innebär. Länge var icke-diskriminering begränsat till ett förbud för stater att behandla människor annorlunda på vissa diskrimineringsgrunder. Detta har dock förändrats och koncept så som indirekt diskriminering och positiv särbehandling har vidgat förståelsen av vad jämlikhet egentligen är. Till följd av detta har även fokus skiftat från endast negativa skyldigheter för stater att avstå från att behandla individer olika till skyldigheter att aktivt agera för att förhindra diskriminering även när sådan uppkommer till följd av strukturell ojämlikhet. Formell jämlikhet är inte längre tillräckligt utan jämlikhet måste även uppnås i praktiken, något som gjort att fattigdom har fått erkännande som en av de tydligaste effekterna av diskriminering. Fattigdom är dock inte bara en effekt av diskriminering. I många situationer är det just det faktum att en individ uppfattas som fattig som genererar diskriminering. Fattigdom är nämligen, likt andra diskrimineringsgrunder, nära kopplat till stigma, fördomar och negativa stereotyper. Sådana fördomar leder till diskriminering på samma sätt som rasism, homofobi och sexism. Trots detta benämns de rättighetskränkningar som människor som lever i fattigdom upplever sällan i dessa termer. Genom historien har nya diskrimineringsgrunder kontinuerligt vunnit erkännande. Diskriminering på grund av sexuell läggning, sexuell identitet och funktionsvariationer är några sådana exempel. Skulle fattigdom på ett liknande sätt kunna erkännas som en grund på vilken diskriminering är förbjuden? Vad skulle ett sådant förbud innebära i det samhälle baserat på en marknadsekonomi där ekonomiska tillgångar är en helt grundläggande faktor i vilka möjligheter vi har?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)