Symbolisk makt och professionsstrider inom psykiatrin

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar symbolisk makt i striden mellan och inom professionella yrkesgrupper och Socialstyrelsen kring de prioriteringar och rekommendationer av behandlingsmetoder som gjordes genom revideringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2016 till 2017. Uppsatsens syfte är att utifrån ett kultursociologiskt perspektiv fördjupa kunskapen om hur en symbolisk maktordning, en doxa, reproduceras på det psykiatriska fältet genom professionella yrkesgruppers kamp om erkännande och anseende. Ett andra delsyfte har varit att undersöka vilka sociokulturella praktiker som underbygger doxans reproduktion. Analysen har utgått ifrån Pierre Bourdieus fält- och handlingsteori och använt en kvalitativ forskningsstrategi i form av kritisk diskursanalys med Bourdieusk inramning. Analysen behandlar kampen om doxan ur tre dimensioner: social, symbolisk och sociokulturell. Slutsatserna är att doxan har reproducerats genom Socialstyrelsens utformning av doxan som ett styrande klassificeringssystem där professionella yrkesgrupper igenkänner varandra som konkurrenter som strider om erkännande och anseende. En dominerande allians av psykiatriker, statstjänstemän och KBT-psykologer har genom symbolisk makt förstärkt dominansen av professionell praktik som korresponderar med den biomedicinska modellen av psykisk ohälsa. Maktalliansen har underbyggts av sociokulturella praktiker såsom neoliberalism, granskningskultur och medikalisering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)