”Ni känner dem inte, varför bryr ni er?”. En kvalitativ studie om unga vuxnas upplevelser av influencers.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka unga vuxnas syn på och upplevelsen av fenomenet influencers. Som en del av syftet vill vi få en förståelse av unga vuxnas upplevelser av fenomenet influencers som bidrar med en ökad kunskap som är av vikt i de professionellas arbete med unga vuxna. För att besvara syftet i uppsatsen använde vi oss av en kvalitativ metod där empirin har samlats in genom åtta intervjuer med tjejer och killar i åldrarna 18-21. Vår studie har innefattat en induktiv ansats där vi har använt oss av tematisk analys för att forma våra teman. Vår teoretiska referensram baseras främst på sociologiska perspektiv bortsett från Festinger som är en socialpsykolog som bidrar med jämförelseteori. De sociologiska perspektiven innefattar symboliska interaktionismen, dramaturgiska teorin, Giddens teori om identitetsskapande i modern tid samt Bourdieus teoretiska begrepp: fält, habitus och kapital. Vårt resultat har gett oss en förståelse för att relationen unga vuxna har till influencers kan yttra sig genom att man känner sig involverad i deras liv och att de blir en del av deras liv och vardag. I fråga om kropp, träning, vardagsliv och karriär kan vi se att unga vuxnas identitetsskapande i relation till influencers handlar om en jämförelse. Utifrån våra intervjupersoners diskussioner får vi en kunskap av att influencer har ett samhällsinflytande i att påverka andra i exempelvis åsikter och agerande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)