Attityd till könsneutrala pronomen Hen : Kognitiva, affektiva och beteendemässiga aspekter på ordet hen

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

Sammanfattning:

Abstrakt: Sedan en tid tillbaka pågår en intensiv debatt i Sverige kring könsneutrala ordet Hen och om man överhuvudtaget ska använda sig av ett könsneutralt ord och undvika att benämna kön i en del sammanhang. Syftet med denna undersökning var att undersöka hur könsneutrala pronomen – Hen påverkar människors attityder. Det är en kvantitativ studie i experimentell design, utförd genom enkätundersökningar där frågor om känslor, beteende och uppfattningar om ordet Hen efterfrågas. Antas det generellt att en text handlar om män även om det inte är definierat? Blir samhället mer förutsättningslöst med användning av könsneutrala ordet hen? Attityder är inte lätta att förutspå, människor vet vad som är rätt och fel men agerar inte alltid utifrån sin vetskap, samt med tillräckligt stor påverkan kan en person ändra sin attityd. Påverkar fördomar attityden till könsneutrala ordet hen? Undersökningen vill kartlägga huruvida upplevelser och fördomar kan sättas i samband med negativa attityder. Resultatdelen visar att det könsneutrala ordet hen påverkar alla människor på något sätt och många blir mycket påverkade av det. Ålder, utbildningsnivå och kön har visat sig inverka på inställningen till det könsneutrala ordet hen, en framtida forskning kan vara att undersöka varför det är så. Förändras människans tänkande om vi inför könsneutrala ord? Abstract: Since a while back there has been an intensive debate in Sweden about the gender neutral word Hen, if gender neutral words should be used at all and if to avoid mentioning a specific gender in some contexts. The purpose with this studie was to investigate how the gender neutral pronoun – Hen affects peoples attitude. It is an quantitative studie in experimental design, carried out through a questionnaire where questions about feelings, behavior and perception regarding the word hen were required. Is it assumed in general that a text is about men although that is not defined? Does the community become more unbiased by the use of the gender neutral word – Hen? Attitudes are not easy to predict, people generally know right from wrong but doesn’t always act from that knowledge, and if given enough influence they can change their attitude. Does preconceptions affect the attitude towards the gender neutral word – Hen? The studie wants to survey how experiences and preconceptions can result in negative attitudes. The results show that the gender neutral word –hen affects all people, some people a lot. Age, level of education and gender have proven to have impact to the gender neutral word-hen, a future research might be why. Does people think differently if we institute gender neutral words?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)