Taluppfattning – något helt grundläggande : En kunskapsöversikt av undervisningsmetoder som främjar taluppfattning i de tidiga skolåren

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Taluppfattning uppmärksammas utifrån forskning och styrdokument som en väsentlig del av matematikundervisningen i de tidiga skolåren. Syftet med denna kunskapsöversikt är att, utifrån en given definition av begreppet taluppfattning som omfattar åtta komponenter, sammanställa exempel på undervisningsmetoder som främjar utvecklingen av elevers taluppfattning. Utifrån frågeställningen Vilka undervisningsmetoder främjar utvecklingen av grundläggande taluppfattning under de tidiga skolåren? har 16 artiklar samt ett konferensbidrag analyserats. Genom analys och tematisering framstod sju olika undervisningsmetoder. Ingen av dessa undervisningsmetoder innefattade samtliga åtta komponenter av taluppfattning utifrån begreppsdefinitionen, varför slutsatsen är att det krävs en variation av undervisningsmetoder för att utveckla taluppfattning i de tidiga skolåren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)