Nedkopplad: En kvalitativ studie om internet ur ett tidsligt och rumsligt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: De digitala infödingarna tillhör den population som föddes under den digitala utvecklingen, en population som ständigt är uppkopplad, och som inte skiljer på livet av och på internet. Teknologiska verktyg har blivit en så inkorporerad del av vardagen, att många digitala infödingar förmodligen har svårt att föreställa sig en tillvaro utan tillgång till internet. Tekniska medel är vår ständiga följeslagare: såväl hemma, på arbetet och då vi umgås med andra ansikte mot ansikte. Till förmån för föreliggande uppsats har fem digitala infödingar kopplat ner från internet under en vecka. Genom detta experimentella tillvägagångssätt är avsikten att undersöka vilka de upplevda erfarenheterna är då vi inte har internet som ständig följeslagare. Tidsliga samt rumsliga aspekter framstod under intervjuerna som de mest centrala aspekterna av den nedkopplade perioden, varför detta utgör fokus för arbetet. Avsikten med uppsatsen är således att undersöka vilken betydelse internetaktiviteter har för upplevelsen av tid, samt vilken betydelse rummet får i förhållande till de tidsliga aspekterna. Internet kan ses som en abstrakt system, vilket deltagarna organiserar sin tid och tillvaro kring. Resultatet av studien tyder på att det finns en koppling mellan ett ständigt informationsflöde på internet och det sätt som deltagarna upplever tid. Det ständiga och omedelbara flödet av information på internet bidrar till en känsla av att det ständigt finns nya händelser att ta del av. Detta kommer till uttryck genom den tristess och rastlöshet som deltagarna upplevde under den nedkopplade perioden, då de inte hade tillgång till information i samma utsträckning. Internet kan på så vis förstås som en tidslig referensram. Tiden och rummet sammanfogades i större utsträckning under den nedkopplade perioden, eftersom de händelser och aktiviteter som deltagarna deltog i var förbundna med den fysiska platsen. När de inte kunde fly tiden genom teknologin, blev rummet mer påtagligt och deltagarna upplevde större närvaro.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)