Tvångssyndrom : En effectiveness-studie över behandlingsresultat på en allmänpsykiatrisk mottagning 

Detta är en Master-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Exponering med responsprevention (ERP) har i forskning visat god effekt i behandling för tvångssyndrom. Vissa forskare har dock problematiserat i vilken grad forskningsresultat kan generaliseras till klinisk miljö eftersom patienter som rekryteras till randomiserade kontrollerade studier (RCT) kan ha mindre komplex problematik än patienter i reguljär klinisk verksamhet. Följande uppsats är en effectiveness-studie vars syfte är att jämföra behandlingseffekten av ERP-behandling för tvångssyndrom i klinisk miljö med motsvarade behandlingar i RCT-studier. Uppsatsens andra syfte är att undersöka sambandet mellan initial depression, ångest och funktionsnivå och behandlingsresultat respektive avbrott. Till grund för analyserna var skattningsformulär från 74 patienter. Resultatet visar att gruppen från klinisk miljö erhåller mindre förändringar än patienter i RCT-studier. Gruppen från klinisk miljö hade förbättrats signifikant mellan före- och eftermätningar för skattningar på tvångssyndrom, depression, ångest och funktionsnivå. Initial depression, ångest och funktionsnivå hade inget signifikant samband med behandlingseffekt eller behandlingsavhopp. Slutsatsen är att kognitiv beteendeterapi (KBT) med ERP är en effektiv behandling för tvångssyndrom även i klinisk miljö. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)