Förändring på gott och ont : En kvalitativ studie om förändringsprocessers påverkan på individens arbetsvillkor

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Arbetsplatsen har kommit att ta en allt större plats i den moderna individens vardag. Men vilken påverkan har det på den anställdas livsvillkor? Syftet med denna uppsats var att undersöka hur anställda på ett detaljhandelsföretag upplevde att bolagets förändringsprocesser påverkade arbetsvillkoren och gemenskapen på arbetsplatsen. Syftet var även att undersöka hur delaktiga de anställda har kunnat vara i förändringsprocesserna och vilken påverkan detta hade på de anställdas arbets- och livsvillkor. Nio semistrukturerade intervjuer genomfördes med två chefer och sju anställda. Resultatet visade att de förändringsprocesser som pågått under en längre tidsperiod haft direkta, både positiva och negativa effekter, på den anställdes arbetsmiljö. Idag finns ett mer öppet och socialt arbetsklimat vilket är positivt eftersom gemenskapen och samarbetet är en viktig komponent då mycket av arbetet sker i team. Dock har tidsperioden upplevts turbulent vilket inneburit en hög grad av stress. Gällande delaktighet och möjligheten att kunna påverka arbetsmiljön framkom det att det var något de anställda värdesatte, men idag är det arbetet inte prioriterat på grund av tidsbrist. För att analysera resultatet användes Bosse Angelöws teori om förändringsprocesser, flexibilitet av Michael Allvin et al., Paul Thompson och David McHughs teori om företagskultur samt Thomas Scheffs begrepp sociala band. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)