Bästa behandlingsförutsättningar : hur personal vid en låsbar SiS-institution beskriver sin syn på hur en optimal behandlingsinstitution behöver utformas

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att undersöka hur personal vid en låsbar SiS-institution beskriver sin syn på hur en optimal behandlingsinstution behöver utformas för att uppnå de bästa behandlingsförutsättningarna. Undersökningen har skett på en av statens institutionsstyrelse´s (SiS) ungdomshem i Sverige för ungdomar 14-20 år. De tre frågeställningar som studien redogör för är:

  • Hur beskriver personalen att institutioner behöver organiseras för att uppnå de bästa behandlingsförutsättningarna?
  • Hur beskriver personalen att behandlingsarbetet behöver formas för att uppnå bestående beteendeförändring?
  • Hur beskriver personalen att en optimal ungdomsgrupp behöver formas utifrån den unges behandlingstid och behandlingsinnehåll?

Kunskapsläget innehåller såväl den forskning som finns på området men också den teori som utvecklats utifrån den forskning som producerats. I kunskapsläget finns tre centrala begrepp presenterade, organisation, bestående beteendeförändring och ungdomsgrupp, vilka är relevanta för såväl syftet som frågeställningarna.

Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ forskningsansats för att förstå varje intervjupersons livsvärld och framställa mening sett från dennes perspektiv och erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra informanter som alla är personal på den valda institutionen. Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades sedan ordagrant för att bli föremål för analys. Som konkret analysmetod användes meningskoncentrering utifrån studiens inspiration av fenomenologiskt förhållningssätt. I resultatet framkommer att det är många komponenter i temana organisation, bestående beteendeförändring och ungdomsgrupp, som påverkar chanserna för positivt behandlingsutfall och informanternas beskrivningar samstämmer med vad tidigare forskning kommit fram till. Essensen som hittats i resultatet är förutsättningar, alltså att institutionen och dess personal behöver förutsättningar för exempelvis ekonomi, förhållningssätt, metoder, teorier, bemanning, kunskapsutveckling, struktur och miljö. Om organisationen kan ge institutionen rätt förutsättningar med tydliga definitioner ökar chanserna för positivt behandlingsutfall markant.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)