Hållbarhet i arbetet : fallstudie ur ett medarbetarperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Forest Economics

Sammanfattning: I samhället idag så pågår en strävan mot en hållbar framtid. En framtid där samhället inte utarmar jordklotet på fler resurser än vad som skapas. Ansvaret för arbetet mot en hållbar framtid vilar hos oss alla, inte minst hos företagen i både Sverige och världen. Många stora företag har idag en hållbarhetsprofil med tydliga mål som beskriver deras hållbarhetsarbete. Dessa företag kommunicerar ofta ut sitt budskap genom hemsidor, via medier och genom storslagna reklamkampanjer. Vad denna studie syftar till att ta reda på är hur medarbetare hos ett större företag, i det här fallet Sveaskog, arbetar med och upplever företagets hållbarhetsarbete. Studien önskar även svara på hur kommunikation sker internt inom ett företag när hållbarhetsarbete kommuniceras och belysa de teorier som kan användas för att undersöka ett företags hållbarhetsarbete. För ett större företag inom skogsbranschen så appliceras flera krav på hållbarhet, dels genom den lagstiftning som kräver att större företag varje år publicerar en hållbarhetsrapport, dels genom skogsvårdslagstiftningen och inte minst genom krav från konsumenten vilket har lett till att alla större skogsbolag arbetar enligt de certifieringskrav som ställs av organisationer som FSC och PEFC . För att ett företag effektivt ska kunna arbeta enligt dessa krav så behöver medarbetare inom företaget arbeta enligt den hållbarhetsstrategi som företaget applicerar. Om inte medarbetarna följer hållbarhetsstrategin så riskerar de att kommunicera ut felaktiga budskap till externa intressenter och företagets hållbarhetsarbete riskerar därmed att uppfattas av de externa intressenterna som tomma ord. Den insamlade empirin i studien visar att respondenterna i studien är medvetna om Sveaskogs hållbarhetsarbete, men en viss otydlighet råder kring vad begreppet hållbarhet faktiskt innebär, och vad det innebär för respondenterna i deras dagliga arbete. Teorin i studien visar på att en större delaktighet från medarbetarna innebär ett mer effektivt hållbarhetsarbete. Respondenterna i studien uttrycker en positivitet och ett intresse för hållbarhetsfrågor, vilket kan innebära att Sveaskog har potential till att i framtiden utföra ett ännu bättre hållbarhetsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)