Arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor : En kvalitativ studie om hur arbetstillfredsställelse påverkar anställdas vilja att stanna kvar på en arbetsplats

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Bakgrund och problem:  Vårdsektorn i Sverige har stora problem med att få personal att stanna inom yrket och på arbetsplatsen. Detta har i sin tur lett till hög personalomsättning av vårdpersonal och negativa konsekvenser för samhället. Även det faktum att det länge har funnits en brist på sjuksköterskor och att det enligt prognos kommer att fortsätta finnas inom de närmsta åren ökar den problematik som studien behandlar. Därför har föreliggande studie följande problemformulering: Hur påverkar arbetstillfredsställelse personalens vilja att stanna kvar på en arbetsplats? Syfte och metod: Syftet med denna studie är att beskriva hur arbetstillfredsställelse påverkar personalens vilja att stanna på en arbetsplats inom en bransch med stor personalomsättning. För att utveckla detta syfte används Herzbergs tvåfaktorteori. Föreliggande studie har haft en kvalitativ datainsamlingsmetod och resultatet har samlats in genom 9 semistrukturerade intervjuer av sjuksköterskor inom sektorn vård och omsorg i en medelstor kommun. Resultat: Respondenterna i studien uttryckte att de undersökta motivations- och hygienfaktorerna hade en påverkan i olika grad på arbetstillfredsställelsen och deras vilja att stanna kvar på arbetsplatsen. Arbetet upplevdes många gånger av respondenterna som ett kall och något de brann för. Analys och diskussion: Studiens resultat både dementerar och bekräftar tidigare forskning inom området. Att teamet är starkt eller att arbetsuppgiften är meningsfull och ses som ett kall kan väga upp för andra delar som är bristfälliga. Även om arbetsuppgiftens karaktär är viktig för arbetstillfredsställelsen och kan väga upp för andra delar så är det viktigt att arbetstagarna känner att de kan utföra sitt ”kall” och att inget påverkar detta. Det finns annars en risk för att arbetstillfredsställelsen påverkas negativt. Slutsats: Studien visar att motivationsfaktorer men även i vissa fall att hygienfaktorer har en betydelse för arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna kvar på en arbetsplats. Det är teamkänslan samt arbetsuppgiftens karaktär som har den absolut största påverkan på arbetstillfredsställelsen och personalens vilja att stanna kvar på arbetsplatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)