Att forma en entreprenör? Entreprenörsrollen och lärares förhållande till den

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Problem/Bakgrund: entreprenörskap som företeelse har sedan GY 11 infördes gjort entré i gymnasieskolan och blivit en del av gymnasieskolans uppdrag, men begreppet är mångfasetterat och ibland även laddat med känslor och åsikter. Denna mångtydighet ger upphov till olika möjliga tolkningar och därmed konsekvenser för verksamheten och i förlängningen för eleverna. Syfte: syftet med denna uppsats är att utreda hur lärare arbetar med och förhåller sig till den del av gymnasieskolans uppdrag som handlar om att elever ska utveckla kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Kortfattad beskrivning av uppsatsens utgångs¬punkter och undersökningens upplägg: studien tar en socialkonstruktivistisk ansats i att undersöka hur lärare formulerar och arbetar med begreppet entreprenörskap, vilket analyseras med hjälp av Goffmans dramaturgiska perspektiv. Slutsatser/Resultat: entreprenörskap är något som lärarna ser positivt på även om det är så att undervisningen bara stärker vissa av de entreprenöriella förmågorna. I studien ges även en bild av skillnaderna mellan förväntningarna på en elev kontra en entreprenör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)