Spärren som ett skyddsnät. En studie av Riksdagsspärrens insider-outsider-effekt.

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker vilka mekanismer som missgynnar partier utanför Riksdagen (outsiders) till förmån för partier i Riksdagen (insiders) med ambitionen att utveckla en teoretiskt generaliserbar teori avseende effekter som uppstår till följd av väljares förhållande till parlamentariska spärrar. Detta sker genom att med komparativ metod jämföra insiders och outsiders utifrån ett antal operationella indikatorer. Det teoretiska ramverket utgörs primärt av Lindbeck och Snowers insider-outsider-teori, samt även kartellpartiteori. Ambitionen är att översätta den nationalekonomiska insider-outsiderteorin till en statsvetenskaplig arena för att förklara varför partier sällan passerar spärren i någon riktning. Genom att visa att rörliga väljare främst rör sig mellan insiders, att taktikröster gynnar insiders och missgynnar outsiders, att insiders har inflytande över partistödet samt att väljare primärt identifierar sig med politiska block bestående av insiders belägger vi att insiders är strukturellt gynnade i svensk politik samt outsiders missgynnade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)