Taluppfattning : En studie om hur fyra lärare på en skola arbetar för att stödja varje elevs taluppfattning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

Sammanfattning: Taluppfattning är ett tänkande och en färdighet som utvecklas med hjälp av erfarenhet och kunskap. Taluppfattning är grunden till all matematik och nödvändigt kunnande för elevens fortsatta matematiska progression. Studiens syfte är att undersöka hur fyra lärare på en skola arbetar för att stärka och utveckla varje elevs talförståelse. Vidare är syftet att synliggöra vilka metoder lärarna använder när en elev har svårt att förstå och använda tal. I undersökningen används kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär och informanterna är lärare som undervisar i matematik i årskurs F-2. I analysen används Gelman och Gallistels fem räkneprinciper som ramverk och resultatet sätts även i relation till John Deweys lärteori. Studiens resultat visar att lärarna har mycket god kännedom om talförståelsens betydande roll för elevens fortsatta matematiklärande. De låter arbetet med taluppfattning ta tid samt använder varierade undervisningsmetoder ofta med konkret material som stöd. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)