”Det där är kanske ett roligt spel.” : Läromedelsanalys med fokus på matematikapplikationer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Studiens syfte är att utforma och tillämpa ett analytiskt ramverk för att granska och värderamatematikapplikationer för förskolan. Utgångspunkt har tagits i ett sociokulturellt perspektivpå lärande samtidigt har inspiration hämtats från läromedelsanalytiska koncept och modeller irelevant forskning. Centralt är applikationernas innehåll samt perspektiv på lärande ochutveckling med särskild fokus på matematiskt kunnande. Fyra utvalda matematikapplikationerhar spelats, värderats och jämförts för att lyfta fram de mest utmärkande matematiskafärdigheterna, applikationernas möjlighet att skapa förutsättningar för lärande och utvecklingsamt för att diskutera kring förskollärarens roll och kompetenser i relation till digitala verktygi förskolan. Ett ramverk har formats med fyra nivåer som fokuserar på progression, innehåll,lärande och anpassningsmöjligheter. Trots att applikationerna skiljer sig åt finns detutmärkande likheter. Samtliga applikationer erbjuder information med både text och bild somär samstämmiga, samtidigt saknas en tydlig möjlighet till social interaktion i applikationensfunktioner och samtliga applikationer erbjuder möjligheten att räkna i olika grad och medkopplingar till räknefärdighet. Det viktigaste är att oavsett applikation finns det potential hosapplikationerna om aktiviteterna planeras noggrant och användning av applikationen är ettgenomtänkt och medvetet val. Detta ställer krav på förskollärarens kompetens och roll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)