Miljömärkningens betydelse för fiskkonsumtion : en intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Sammanfattning: Fisk har under senare år uppmärksammats som ett nyttigare och mer miljövänligt alternativt till kött. Efterhand har det dock kommit larm från forskare runtom i värl-den att fisket inte sker på ett miljömässigt uthålligt sätt, vilket således hotar både fiskbestånd och livsmiljöer. Ett sätt för konsumenter att påverka skulle kunna vara att välja miljömärkta fiskprodukter. För att dessa produkter ska få genomslag på marknaden krävs dock att konsumenterna vet att de finns, deras innebörd och kän-ner igen dem i butiken. Syftet med detta arbete är att undersöka vilka kunskaper och åsikter som finns om miljömärkta fiskprodukter. Materialet samlades in genom gruppintervjuer då dessa möjliggör att nå en större grupp än med individuella inter-vjuer. För att skapa spridning i ålder, utbildningsnivå och kön valdes fyra sinsemel-lan olika intervjugrupper, bestående av ammande och gravida kvinnor, brandmän, medelålders kvinnor respektive ekonomistudenter. Undersökningen visade att kun-skapen om miljömärkta fiskprodukter i grupperna generellt var mycket låg. Däre-mot uppgav många att de ofta valde miljömärkta produkter för andra varor. De som uttalade sig var i stort sett odelat positiva till miljömärkningarna. Den enda negativa aspekten som framfördes var det ofta jämförelsevis höga priset. Tidigare studier har visat att många olika aspekter påverkar konsumenten i butiken varför mer intellek-tuella överväganden, som krävs vid miljömedvetna val, ofta får stå tillbaka för mer direkta krav. Det betyder att miljömedvetna val inte är lika frekventa som de många gånger uppges vara. Däremot tycks konsumenter, när de väl etablerat en vana att inhandla miljömärkta varor, vara mindre priskänsliga och också tycka att de får bättre produkter än vid köp av konventionella varor. Att notera: Materialet arbetet baseras på samlades in under 2010. Detta gör att flera sakförhållanden i arbetet vid dags dato är inaktuella. För att intervjuerna ska kunna förstås utifrån den då rådande situationen är statistiken baserad på den information som fanns tillgänglig 2010.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)