Parvård – ett självklart arbetssätt?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Valet av arbetsmodell på en vårdavdelning har betydelse för arbetsmiljön, vårdkvaliteten och samarbetet mellan vårdpersonalen. Modellen primary nursing innebär att en sjuksköterska och undersköterska har gemensamt helhetsansvar för en grupp patienter och deras totala omvårdnad. I Sverige är detta sätt att organisera vården benämnt som parvård. Utvärdering av hur väl en arbetsmodell fungerar kan generera värdefull information och utgöra en viktig källa för förbättringsarbete. Denna arbetsmodell etablerades på en slutenvårdsavdelning när sjuksköterskor uttryckte avsaknad av delaktighet i omvårdnaden. Syftet med denna studie var därför att beskriva sjuksköterskors och undersköterskors erfarenheter av att arbeta enligt arbetsmodellen parvård på en slutenvårdsavdelning. En deskriptiv studie med kvalitativ ansats utfördes på en medicinavdelning tillhörandes Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg. Data samlades in via åtta semistrukturerade intervjuer och analyserades med induktiv innehållsanalys. Resultatet visade att införandet av arbetsmodellen haft positiva effekter på arbetsmiljön med stärkt sammanhållning i personalgruppen. Modellen främjade kontinuitet och sjuksköterskans delaktighet i den patientnära omvårdnaden. Även patientsäkerheten upplevdes ha ökat sen implementeringen av parvård. Dock framkom det att i de fall då antalet patienter per sjuksköterska översteg sex stycken var modellen inte lika hållbar. Modellen kunde också resultera i en utsatt position för undersköterskan, om sjuksköterskan i paret blev låst vid andra arbetsuppgifter eller var ovillig att delta i omvårdnaden. Kommunikation angavs som det mest centrala för att modellen skulle fungera. Slutsatsen var att ett byte av arbetsmodell kan vara ett sätt att åtgärda stressrelaterade problem på en vårdavdelning och att modellen parvård ställer krav på kommunikation och tydliga direktiv från ledningen. En extra resurs på varje arbetspass, i form av en “löpare”, kan vara ett sätt att kompensera bristerna i modellen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)