Vidareutveckling av en belastningsmodul till Monarks cykelergometrar : För en enklare och resurssnålare konstruktion

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

Sammanfattning: Introduktion. Cykelergometrar är ett vanligt förekommande verktyg med många användningsområden. De används bland annat inom forskning kopplat till sport och medicin men även av privatpersoner för att mäta och analysera olika fysiologiska mätvärden. Monark Exercise (Vansbro, Sverige) är ett företag som har tillverkat cykelergometrar sedan 1950-talet. Företaget har utvecklat flera olika modeller fram tills idag och de bedriver fortfarande forskningsbaserad produktutveckling. De olika användningsområdena har resulterat i ett flertal modeller som skiljer sig mellan varandra, vilket skapat olika konstruktioner där komponenterna har bristande kompatibilitet mellan de olika modellerna. Monark LT2 togs fram som en enklare träningsmodell men har visats sig vara en resurskrävande konstruktion att producera på grund av dess konstruktion. Projektet har genomförts inom ramen för ett examensarbete för utbildningsprogrammet Sportteknologi – högskoleingenjör produktutveckling inom huvudområde maskinteknik vid Mittuniversitetet i Östersund. Projektet syftar till att vidareutveckla den befintliga belastningsmodulen till en enklare konstruktion vilket ska bidra till en resurssnålare produktion och i förlängningen en mer modulbaserad produktportfölj. Metod. Med utgångspunkt från företagets problembeskrivning planerades projektet där de ingående faserna tillsammans skulle besvara vad problemet är, hur problemet kan lösas och slutligen beskriva vad den valda lösningen är. I varje fas valdes metoder som bidrog till den aktuella fasens syfte med utgångspunkt från tidigare insamlad information. Resultat. Projektet resulterade i en vidareutvecklad belastningsmodul som uppfyller de uppsatta målen. Den fysiska prototypen bekräftar bibehållen funktionalitet och jämförelsen med den befintliga konstruktionen visar att vidareutvecklingen lett till en enklare konstruktion. Slutsats. Den nya belastningsmodulen har en enklare konstruktion vilket bör bidra till en resurssnålare produktionsprocess. Den slutliga produktsammanställningen kan användas till att konstruera en tillverkningsanpassad prototyp vilken är nödvändigt för ytterligare utvärdering av konstruktionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)