Marknadsplan för AB Tierpsbyggens 55+ segment

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

Författare: Ulrika Kregert; Sara Olsson; [2009]

Nyckelord: 55 ; marknadsplan; Tierpsbyggen; seniorboende;

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta fram en marknadsplan för Tierpsbyggens 55+ segment. Vi har fått i uppdrag av AB Tierpsbyggen att ta reda på hur de på långsikt ska knyta till sig kunder över 55 år.   Metod: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer. Vi har gjort intervjuer med anställda, potentiella och nuvarande hyresgäster till AB Tierpsbyggen. Intervjusvaren redovisas i empiridelen där vi har i valt att göra analyserna löpande istället för i ett särskilt analyskapitel.   Resultat & slutsats: Vi har kommit fram till att äldre människor ställer höga krav på sitt boende och det är svårt för ett kommunalt bostadsföretag att hålla den standard potentiella kunder är vana vid. För att locka fler kunder måste Tierpsbyggen öka 55+ beståndet och marknadsföra 55+ områdena då få potentiella kunder känner till dessa.   Förslag till fortsatt forskning: En bra utgångspunkt för ett nytt forskningsprojekt är att ta fram en lägenhet som människor kan åldras i. Det är en utmaning att få fram en lägenhet där människor i yngre pensionsåldern är villiga att flytta in trots att det finns förutsättningar för en 90-åring att leva ett normalt liv där.   Uppsatsens bidrag: Uppsatsen har bidragit med kunskap om Tierpsbyggens nuvarande och potentiella kunders uppfattningar och behov. Vi tror att studien är en bra grund för Tierpsbyggens arbete med marknadsföring mot 55+ segmentet.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)