SITUATIONAL CRIMINOGENIC EXPOSURE DURING ADOLESCENCE – A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SITUATIONAL CRIMINOGENIC FEATURES AND OFFENDING AND VICTIMIZATION

Detta är en Master-uppsats från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka sambandet mellan kriminalitet, viktimisering och exponering för kriminogena situationer. Självrapporterad data samlades in vid tre tillfällen från 525 Malmöungdomar, varav 320 uppfyllde studiens inkluderingskriterier. Resultaten visar att mycket tid spenderad oövervakad, mycket tid ägnad åt ostrukturerade aktiviteter, mycket tid i sällskap med vänner samt alkoholkonsumtion samvarierar med brottslighet och viktimisering i varierande utsträckning. Sambanden varierar dock i förhållande till de båda utfallsvariablerna och deltagarnas ålder. Livsstils-rutinaktivitetsteorin kan förklara resultaten men behöver i framtiden ta större hänsyn till ålder. Studiens två slutsatser är att (1) brottslighet och viktimisering bör betraktas som två olika men klart relaterade företeelser i förhållande till exponering för kriminogena situationer och att (2) ålder måste tas i beaktande i forskning om exponering för kriminogena situationer eftersom sambanden mellan exponering och de båda utfallsvariablerna varierar från tidiga till sena tonår.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)