Sponsring : En studie om vilka faktorer som påverkar värdet i ett sponsringsavtal

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Charlie Bergendahl; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med studien var att ta reda på vilka faktorer som påverkar värdet i ett sponsoravtal. Uppsatsen undersöker hur företag arbetar med sponsring och vilka motiv de har med sponsringen, samt hur de kommer fram till ett avtals värde. Detta jämförs sedan mot idrotten, vad de kan erbjuda företagen samt hur de kommer fram till sitt eget värde. Frågeställningarna som uppsatsen behandlar är: Vad av affärsmässigt värde kan idrotten erbjuda och vad är företagen villiga att betala för? Vilka faktorer bestämmer sponsringsbeloppets storlek och hur kommer de fram till beloppet? Hur kan idrottsorganisationerna agera för att påverka värdet av ett sponsringsavtal? Hur skaffar sig idrottsorganisationerna nya avtal? I undersökningen har sex stycken djupintervjuer genomförts, i syfte att göra en jämförande flerfallstudie. Resultaten från tre intervjuer med företag och tre intervjuer med idrottsorganisationer har jämförts dels med varandra och dels med en teoretisk referensram. Referensramen har bestått av teorier inom sponsringsforskning och varumärkesteorier. Företag genomför grundliga förstudier på sig själva och på idrotten inför ett sponsringsavtal. Huvudsyftet är varumärkesbyggande och associationsmarknadsföring. Innan sponsorprojektets start formuleras mätbara mål som utvärderas fortlöpande för att se om det ger de tänkta effekterna. Värdet uppskattas via jämförelser med traditionell marknadsföring. Idrotten har ingen klar bild över vilka associationer de besitter och liten kunskap om avtalets värde. Prissättningen sker utifrån deras budgetmål och inte på avtalens verkliga värde. Idrotten utvärderar inte heller i den utsträckning de själva anser de skulle. De tappar då i kunskap om vilka effekter ett sponsringsprojekt kan ha för företag. Det som påverkar värdet i ett sponsoravtal är möjligheten till associationsmarknadsföring, exponering och möjligheten att skapa relationer. Sen påverkas beloppens storlek av hur populär och framgångsrik idrotten är och hur mycket de uppmärksammas i media. Det faktiska värdet är svårt och omfattande att räkna ut då det kan vara värt olika mycket för olika företag. Samverkan med andra marknadsföringsinsatser påverkar också värdet av sponsringen. Därför bygger dessa värderingar på subjektiva värderingar istället för konkreta resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)