Att stimulera kunskapsöverföring inom virtuella arbetsgrupper : En kvalitativ studie över hur individer verksamma inom virtuella team upplever att kunskapsöverföring skapas

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Den här studien har undersökt kunskapsöverföring i syftet att skapa en större förståelse för hur organisationer och medlemmar av virtuella team kan tänkas agera för att stimulera denna process. Ämnet är relevant då allt fler företag idag verkar globalt och utnyttjar möjligheten att genom teknologi låta sina anställda samarbeta såväl internt som mot kunder via globalt sammansatta, virtuella team. Studien fokuserar i relation till kunskapsöverföring på begreppen samhörighet, social identitet, förtroende och motivation samt hur dessa påverkar kunskapsöverföringen inom virtuella arbetsgrupper. Detta sker framför allt genom att undersöka och analysera hur medlemmar inom dessa arbetsgrupper upplever att faktorerna påverkar möjligheten till effektiv kunskapsöverföring. Studien är kvalitativ och bygger på en abduktiv ansats, där empiri har samlats in via intervjuer genom personer från olika organisationer och virtuella team. Resultatet visar att personer verksamma inom virtuella team upplever att de faktorer som undersökts påverkar samt samverkar i förhållande till kunskapsöverföring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)