Vuxnas bemästring av sin livssituation vid inflammatorisk reumatisk sjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Andel som insjuknar i reumatiska sjukdomar är stor. Sjukdomarna innefattas av symtom som inte alltid ses på utsidan, vilket kan bidra till missuppfattningar. På grund av sjukdomarnas komplexitet samt att dessa ofta betecknas som kroniska sjukdomar, kan det innebära en påverkan på livskvalitén. Syfte: Syftet är att belysa hur vuxna med IRS bemästrar sin livssituation. Metod: En icke-systematisk litteraturstudie med en integrerad analys. Resultat: Bemästring identifierades som en genomgående innebörd i tre teman som identifierades; Lära känna sig själv, Den förändrade vardagen och Sjukdomens inverkan på relationer. Slutsats/Klinisk implikation: Förmågan att hantera sin sjukdom beror på tillgång av copingresurser då patienter hanterar sina symtom på olika vis. Stöd från närstående och sjukvårdspersonal är viktigt vid bemästringen av sjukdomen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)