Regionalisering i Sverige : Varför drog regeringen tillbaks sitt förslag om storregioner?

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att besvara frågan om varför regeringen drog tillbaka sitt förslag om att införa storregioner. Utifrån detta har jag formulerat en forskningsfråga: Varför ändrade regeringen direktiven för indelningskommittén?Jag har genom processpårning med hjälp av dagordningsteorin analyserat händelseförloppet som ledde fram till regeringens beslut.    Resultatet visar att media har stor påverkan över hur utfallet blir och att det finns några huvudsakliga argument som framförts. Debatten har främst bestått av två argumentationslinjer mot storregioner: 1) att stora regioner skulle skapa koncentrationer av makt och i andra aspekter vara dåliga i sak och 2) att processen för bildandet av storregioner inte varit demokratisk eftersom medborgarna aldrig fått möjlighet att rösta om det som valfråga. Det har främst varit den andra argumentationslinjen som tagit betydande plats i debatten. Slutsatsen att media påverkar utfallet är baserat på dagordningsteorins teser om att dagordningen påverkar vad medborgare senare tycker; det kan i detta fallet ses som att en betydande faktor till att storregionsreformen uteblev. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)