En lönsammare uttorkningsprocess i byggproduktion : En studie om kostnad & miljö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: I detta examensarbete har olika metoder för uttorkning inom byggproduktion undersökts, samt hur val av energislag påverkar miljön men även dess kostnader. Till uttorkningsprocessen finns olika alternativ att använda sig av. Oftast används fjärrvärme då detta anses vara den mest miljö- och kostnadseffektiva metoden. När tillgång till fjärrvärme inte finns, måste ett provisoriskt värmesystem med annat energislag upprättas. Denna rapport kommer att behandla de energislag som finns på marknaden idag, gasol, el, diesel, pellets och fjärrvärme.  Resultatet i rapporten är grundat på verklig data för hur många kilowattimmar, som gick åt för endast provisorik uppvärmning och uttorkning under olika tidsintervall på ett redan slutfört bostadsprojekt. Utifrån inhämtad data gjordes en jämförelse av kostnader och koldioxidutsläpp för ett hetluftssystem med pellets, diesel och diesel med inblandning av Triboron som energislag. Jämförelsen resulterade i att diesel med inblandning av Triboron ”Fuel Formula” var det mest kostnadseffektiva alternativet. En inblandning av detta medel i dieselbrännaren sänkte både kostnader och koldioxidutsläpp. Det mest miljövänliga alternativet var pellets, vars koldioxidutsläpp endast stod för 2,2 procent av utsläppen ren diesel hade producerat.  Går pellets ej att nyttja i mån av plats eller kostnad, bör diesel med Triboron användas för att minska växthusutsläpp och kostnader. Grön el är det mest miljövänliga alternativet. Enbart el kan sällan användas för att täcka det effektbehov som krävs för en större uttorkning under vinterhalvåret, men är ett bra komplement. För att företag ska kunna säkerställa att deras el är så kallad grön el, kan man köpa andelar i vindkraftverk och på så sätt veta varifrån elen kommer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)