Rakbladsvass femininitet - Monstruöst flickskapande i Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgrens fantasyserie Engelsforstrilogin

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: Flickskap är något som görs, och går att göras både ”rätt” och ”fel”. I denna studie syftar jag till att undersöka hur huvudkaraktären Linnea i Mats Strandbergs och Sara Bergmark Elfgrens fantasyserie Engelsforstrilogin förhåller sig till detta skapande och hur hon gör femininitet. Teorin som ligger till grund för analysen är Maria Margareta Österholms skevhetsbegrepp och hur skevhet står i relation till bilden av den Riktiga Flickan. För att förstå Linneas skeva flickskapande används metoden välvillig läsning som syftar till att se det som texterna faktiskt säger, istället för queer läsning som ser till det som texterna gömmer. Kristallisering är en metod som syftar till att medvetet begå brott mot den opersonlighetsnorm som finns inom akademin, genom att bryta upp språket och skapa kaos. Slutligen används metoden figurationer, som kan beskrivas som när teori tar kropp, tar sig en köttslig form och blir situering. Monsterteori och begreppet gurlesk används för att undersöka om och i så fall hur Linnea använder sig av femininitet som motstånd mot västvärldens patriarkala könsmaktsordning. Linneas förhållningsätt till flickskap synliggör härmed kön och genus som sociala konstruktioner och visar på hur dessa är föränderliga och instabila.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)