Hur mycket redovisar företag frivilligt om intellektuellt kapital? : En studie om den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital hos svenska börsnoterade företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Hur mycket redovisar företag frivilligt om intellektuellt kapital?- En studie om den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital hos svenska börsnoterade företagNivå: C-uppsats, Examensarbete inom företagsekonomiFörfattare: Amanda Mazloomian Svalland & Hanna Enqvist KarapashaliHandledare: Peter LindbergDatum: 2020, januari Syfte: Syftet är att undersöka omfattningen av den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital i årsredovisningar för svenska börsnoterade företag. Utöver syftet tas även fem problemformuleringar fram som sedan besvaras i studiens slutsats.  Metod: Denna studie utgår från ett kvantitativt angreppssätt med forskningsdesignen innehållsanalys. Ett index med sökord har tagits fram utifrån tidigare forskning som vi sedan sökt på i företags årsredovisningar från 2018.  Den population som studerats är svenska börsnoterade företag på Nasdaq OMX Stockholm, listade på Mid Cap och Large Cap och som har deras årsredovisningar tillgängliga på engelska.  Empiri och slutsats: Utifrån studiens empiri utläses att det externa kapitalet är den kategori inom intellektuellt kapital som redovisas mest av de studerade företagen, följt av humankapital och sedan internt kapital. Majoriteten av sökorden redovisades endast i den icke-finansiella delen av företagens årsredovisningar. Gällande bransch och företags storlek är vår empiri i linje med tidigare forsknings teori då kunskapsintensiva samt större företag tenderar att redovisa en större mängd intellektuellt kapital. Uppsatsens bidrag: Studiens praktiska bidrag till företag är att de bör utbilda sig mer inom ämnet intellektuellt kapital samt att även mindre företag bör redovisa mer intellektuellt kapital då de skulle gynnas av detta. Utifrån vår empiri gör vi antagandet att Sverige fortfarande ligger i framkant gällande redovisning av intellektuellt kapital i jämförelse med Kanada år 2003 samt att det intellektuella kapitalet inte endast är en akademisk diskussion utan nu även har implementerats hos företag. Förslag till vidare forskning: Denna studie redogör för omfattningen av den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital, men saknar en djupgående analys kring varför företag väljer att redovisa det. Därav anser vi att förslag till vidare forskning är att utföra studier som fokuserar på just detta.  Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att framställa ett ramverk gällande redovisning av intellektuellt kapital då vi anser detta skulle underlätta för företag och även för forskare.  Nyckelord: Intellektuellt kapital, frivillig redovisning, kunskapsintensiva företag, icke kunskapsintensiva företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)