Design without Nature : reflektioner kring naturbaserade lösningar med Ekostaden Augustenborg som exempel

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Intresset för naturbaserade lösningar ökar och de bedöms vara ett viktigt verktyg för att möta samtidens och framtidens samhällsutmaningar, så som global uppvärmning, massutdöende av arter, kollapsande ekosystem, m.m. En central idé med naturbaserade lösningar är att de ser till naturen som en förebild för bra lösningar. Men vad innebär det egentligen att naturbaserade lösningar är baserade på naturen? Den här uppsatsen ämnar sprida kunskap kring relationen mellan natur och naturbaserade lösningar, samt föra en diskussion kring potentiella utmaningar konceptet kan medföra inom ramen för landskapsarkitektur. I uppsatsen undersöks naturbaserade lösningar genom ett urbant exempel i en svensk kontext. Kring exemplet förs en diskussion om naturbaserade lösningar utifrån landskapsarkitekten Robert L. Thayers teoretiska ramverk, som presenteras i boken Gray world, Green heart från 1994. För att samla kunskap om naturbaserade lösningar och hur de är baserade på naturen har en kvalitativ litteraturstudie genomförts av samtida forskningsartiklar som på olika sätt diskuterar definitioner av naturbaserade lösningar eller på något vis behandlar naturbaserade lösningars relation till naturen. För att undersöka naturbaserade lösningar genom ett urbant exempel och undersöka vilka potentiella utmaningar konceptet kan innebära för landskapsarkitekter har en exempelstudie av Ekostaden Augustenborg genomförts. I den har en autoetnografisk metod använts för att genom personliga erfarenheter teoretisera kring utmaningar med naturbaserade lösningar för landskapsarkitekter. Resultatet från exempelstudien har sedan analyserats utifrån Thayers teoretiska ramverk. Forskningen kring naturbaserade lösningar visar att konceptet fortfarande är under utveckling och att mer forskning behövs. Naturbaserade lösningar är baserade på naturen i den bemärkelse att de grundar sig i en naturvetenskaplig uppfattning om naturen genom ekologi, men det råder delade meningar om hur naturbaserade lösningar ska definieras och om konceptet tillför något nytt gentemot redan etablerade hållbarhetskoncept. Denna uppsats visar att den naturvetenskapliga synen på vad naturbaserad innebär inte är den enda uppfattningen som definierar naturbaserade lösningar. Det är osäkert på vilket sätt naturbaserade lösningar egentligen är baserade på naturen, vilket i dagsläget medför flera utmaningar för landskapsarkitekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)