"Man förväntas agera som en robot"- Sjuksköterskors upplevelser av traumalarm med röd aktivitetsnivå

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Hos yngre vuxna människor är trauma en av de vanligaste dödsorsakerna. Sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning förväntas hantera upplevelsen av omhändertagandet av svårt skadade patienter. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser vid traumalarm med röd aktivitetsnivå. Metod: Kvalitativ studie med induktiv ansats. Fjorton sjuksköterskor med varierande yrkeserfarenhet, verksamma på akutmottagning intervjuades via en semistrukturerad intervjuguide. Innehållsanalys av insamlad data genomfördes med stöd av Graneheim och Lundman (2004). Resultat: Ett övergripande tema, Behov av mental omställningstid, framkom. Sjuksköterskan upplevde att det krävdes en mental ansträngning att ställa om inför och efter ett traumalarm. Konklusion: Resultatet poängterar vikten av en medvetenhet av omställningsbehovet för att sjuksköterskan ska ha möjlighet att ge en patientsäker omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)