Se men inte röra - Före detta gymnasieelevers upplevelser av fysisk kontakt och relationen med deras sångpedagoger

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Denna studie utforskar sånglektionens sociala klimat. Speciellt fokus läggs på den fysiska interaktionen mellan sångpedagog och elev. Bakgrunden till studien finns i spåren efter #metoo då bland annat ett par pedagoger från svenska musikhögskolor fick lämna sina tjänster efter anklagelser om sexuella trakasserier under lektionstid. Syftet är att studera hur sångpedagoger på svenska gymnasieskolor arbetar med den relationella aspekten av sin undervisning samt frågor rörande fysisk kontakt genom samtal med tidigare sångelever. Avsikten är även att undersöka den fysiska kontaktens brukbarhet inom sångundervisning. Data samlades genom kvalitativa forskningsintervjuer med före detta gymnasieelever och redovisas utifrån begreppen roller, makt, relationer, fysisk kontakt och genus. Dessa begrepp etableras redan i kapitlet Tidigare forskning och litteraturbakgrund och utgör även analysmetod för resultatet. Sammantaget visar resultatet att relationen eleverna hade med sina sångpedagoger påverkade både deras inlärning och hur den fysiska kontakten upplevdes. Studien avslutas med sammanfattande tankar om hur en pedagog kan arbeta med frågor gällande fysisk kontakt i sin undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)