En ärlig anställningsform? En kvalitativ studie om bemanningskonsulters arbetssituation utifrån konsultchefers perspektiv.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Till följd av en alltmer globaliserad värld och strävan efter flexibilitet, har den svenska arbetsmarknaden börjat präglas alltmer av osäkra anställningsvillkor där bemanningsföretag spelar en avgörande roll. Syftet med denna studie är att analysera bemanningsbranschen genom konsultchefers syn på bemanningskonsulters arbetssituation, samt diskutera på vilket sätt bemanningsbranschen riskerar att bidra till en ökad kommodifiering av människan och vad det kan få för effekter. Studien genomförs mot bakgrund av tidigare forskning som belyser olika former av prekära anställningsförhållanden. Det insamlade materialet analyseras sedan med hjälp av tidigare forskning samt i relation till maktresursteorin som illustrerar dikotomin mellan arbetsgivare och arbetstagare, begreppet kommodifiering som belyser hur den kapitalistiska marknadsekonomin omvandlar människor till varor, samt Erving Goffmans ramanalys som visar på hur en situation kan ramas in och uppfattas olika. Undersökningen genomfördes i form av fyra semistrukturerade intervjuer med totalt fem konsultchefer. Resultatet visar att konsultcheferna uttrycker en syn som till viss del förbiser vilka effekter bemanningsbranschens utformning kan få för den anställde. Former av osäkra anställningssituationer återfinns i det insamlade materialet där olika aspekter av kommodifiering uttrycks och illustreras. Studien belyser att konsultcheferna genom möjligheten till inramning besitter makten över konsulterna i enlighet med kundföretagens önskan, samt att olika former av kommodifiering tar sig uttryck hos konsultcheferna utan kritiska reflektioner kring vilka konsekvenser det kan ge för konsulterna, där trepartsförhållandet som bemanningsbranschen utgörs av komplicerar situationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)