Kreditgivning till småföretag : En kvalitativ studie om revisionens påverkan på kreditbeslut

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Problembakgrund: Sedan revisionsplikten avskaffades för de minsta aktiebolagen i Sverige för snart fyra år sedan har andelen som använder sig av revisor sjunkit med tiden. Lånefinansiering är den mest förekommande formen av extern finansiering för dessa aktiebolag. Teorier och tidigare forskning visar att revision bidrar till att minska informationsassymetri mellan företag och dess intressenter, däribland kreditgivare. Att ett företag väljer bort revisionen bör teoretiskt sett leda till att dessa assymetrier ökar och därmed också riskerna. Det är därför intressant att undersöka hur kreditgivare i Sverige hanterar problemet med att fler och fler små aktiebolag väljer bort revision.

Syfte: Att undersöka revisionens betydelse för småföretag för kreditgivare vid beslut om kreditgivning samt de strategier kreditgivare använder sig av för att reducera risk och osäkerhet vid kreditgivning till småföretag.

Metod: En kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer. Urvalet består av sex respondenter. Fem intervjuer genomfördes som direkta fysiska intervjuer och en genomfördes via telefon. Respondenterna kom från Handelsbanken (2), SEB, Swedbank, Nordea samt Almi Företagspartner.

Slutsats: Undersökningens resultat visar att kreditgivare överlag inte tar hänsyn till revisionen av småföretag när de ska fatta ett kreditbeslut. Revisionen visar sig heller överlag inte medverka till bättre lånevillkor för de företagen. De strategier, utöver att bedöma de faktiska siffrorna, kreditgivare främst använder sig av för att reducera risk och osäkerhet visar sig vara uppgifter från UC samt att bedöma ägaren och företagsledningens kompetens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)