7kt ql i skolan -En undersökning om cyberspråket i skolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: I denna uppsats har vi undersökt hur elever använder cyberspråket och om det påverkar skriftspråket i deras skolarbete. Hur bemöter pedagoger cyberspråket i skolan? Vårt syfte med undersökningen är att se om elever är medvetna om båda språkstilarna. Vi har även undersökt vilka likheter och skillnader det finns mellan pojkar och flickor när det gäller deras bruk av cyberspråk. Till grund för resultatet i vår undersökning har vi använt enkäter, gruppintervjuer och elevtexter. Eleverna som ingår i undersökningen går i årskurs fem och är från två olika grundskolor.Det har visat sig att barn använder cyberspråket för en snabbare och smidigare kommunikation. Vi fann skillnader i hur pojkar och flickor använder sig av chattspråket, då flickor chattar med varandra medan pojkar mestadels använder sig av chattspråket i spelforum. Det fanns även likheter mellan flickor och pojkar som exempelvis i användandet av smileys, som används för att uttrycka känslor och sinnesstämning.Resultatet av vår undersökning visar att pojkar och flickor är medvetna om skillnaden mellan cyberspråket och standardskriftspråket. De kan skifta mellan de olika språkstilarna beroende på situationen, om det är skolarbete eller en text de producerat på sin fritid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)