Genus i modebranschen : Hur gestaltas genus i reklam?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: Hur hanteras genus i modebranschens marknadsföring? De senaste åren har det funnits en påtaglig strävan mot ett mer genusmedvetet, jämlikt och jämställt samhälle. Vissa forskare menar att de har märkt en ökad sexualisering av utbudet i media och att medierna spelar stor roll för hur samhället definierar kvinnligt och manligt. Ökar den könsstereotypiska reklamen eller är det vi som blivit mer kritiskt tänkande? Syftet med denna uppsats var att undersöka hur modeföretag gestaltar genus i sin marknadsföring samt hur företag kan arbeta med att motverka könsstereotypisk reklam. För att besvara syftet användes teoretiska modeller som behandlar olika form av kommunikation och hur den förhåller sig till kundens känslor och behov. Det empiriska materialet bestod av två intervjuer och en granskning. Först utfördes en granskning av olika tryckta annonser, som fått mycket uppmärksamhet i media under de senaste två åren. Senare utfördes en intervju med Production Manager på Nelly,com och till sist genomfördes en intervju med en genusforskare vid Göteborgs Universitet. Företag har alltid ett motiv med sitt budskap. Budskapen och känslorna som företag spelar på verkar vara ganska övergripande och lika för de flesta modeföretag. Det är viktigt att tänka på att vi hela tiden utsätts för olika typer av budskap och ideal och att modebranschen bara är en av många sändare. Modebranschen blir speciellt utsatt för att den framför allt är så synlig. När vi började skriva uppsatsen hade vi en bild av vad genus var, men insåg under arbetets gång att det är mer än bara en diskussion om kvinnligt och manligt. Genus visade sig vara mycket bredare och djupare än vad vi från början hade kunnat ana. Ideal finns överallt, de ändras hela tiden och de kommer alltid att finnas. Som teorin säger tror vi att opinionsbildarna har stor betydelse för hur budskap uppfattas och att det har stor betydelse för hur en reklam vinklas och skrivs om i media. Så länge reklamen är provocerande och ges publicitet genom att spela på gamla könstereotypiska roller, kommer den typen av reklam kanske alltid att finnas. Vi hoppas att en förändring är på väg och att den nya generationen av människor som stiger in i modebranschen kommer att arbeta för långsiktighet och kritiskt tänkande med sin marknadsföring. Att vi alla kan hjälpas åt att arbeta med detta som en etisk och moralisk fråga inom företag. Vi måste alla ställa oss frågan; vilken värld vill vi leva i?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)