Aggregation- och separationsprocesser

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

Sammanfattning: Undersökningen studerar utvecklingen av slutna linjära molekylära system och dess asymptotiskaegenskaper. För att göra detta tittar vi inledningsvis på system med ett litet antalatomer för att sedan generalisera resultaten till att även gälla allmänna system. För att göradetta tillämpar vi metoder för Markovkedjor, vilket är en underliggande teoretisk modell fördet molekylära systemet. Det molekylära systemets stationära fördelning erhålls explicit genomatt tillämpa den så kallade balansekvationen och Kolmogorovs kriterium för reversibilitet.Frekvensfunktionen för den stationära fördelningen av det totala antalet molekyler fastställsoch undersökningen fortgår med att studera det molekylära systemets asymptotiska beteende.Slutligen verifieras de erhållna teoretiska resultaten med datorsimuleringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)