User Experience för mobila applikationer på iPhones med stora skärmar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

Sammanfattning: Syfte Mobila enheters skärmar har de senaste åren ökat mycket i storlek. Detta har skapat problem för användarupplevelsen. Därmed är studiens syfte: Hur appar till smartphones med större skärmar bör utvecklas i framtiden för att ge så bra UX som möjligt.   För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar:  Vilka parametrar(typer av objekt) påverkas mest av olika skärmstorlekar? Föredras olika layouter beroende på skärmstorlek?  Hur stor del av skärmen kan nås med ett enhandsgrepp? Metod För att besvara studiens första frågeställning har en litteraturstudie gjorts. Den utgjorde sedan grunden för en enkät i form av en applikation, som besvarade studiens andra och tredje frågeställningar. I den fick testpersonerna rangordna olika layouter beroende på hur de tyckte att användarupplevelsen var. Testerna genomfördes på en iPhone 4S och en iPhone 6S Plus för att få fram skillnader mellan olika skärmstorlekar. Resultat Det studien kom fram till var att det är viktigt att placera viktiga objekt inom räckvidd för användaren när ett enhandsgrepp används. Objekt som placerats i skärmens kanter eller hörn är ofta svåra att nå på en större skärm, vilket innebär att sådan placering bör undvikas. Implikationer Studien kan både hjälpa till vid framtida forskning om användarupplevelse och räckvidd, men också ge rekommendationer om vad som är viktigt att tänka på vid apputveckling till smartphones med större skärmar. Begränsningar Eftersom studien utfördes under begränsad tid fanns inte möjlighet till fler tester.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)