"Vet du varför du är här idag?" - En litteraturöversikt över sjuksköterskans strategier för att främja barns delaktighet i sjukhusvård

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Trots det allmänt och offentligt erkännandet av barns rättigheter till delaktighet isjukvården, finns det fortfarande kunskapsbrist och forskningsluckor som relaterar till barnsdelaktighet i hälso- och sjukvården. Det saknas dokumenterad strategier som sjuksköterskorkan använda för att främja barns delaktighet. Barn blir ofta exkluderade under vårdprocessenpå grund av att sjuksköterskan är brist på kunskaper.Syfte: Syftet av denna studie är att undersöka vilka strategier som sjuksköterskan kananvända för att främja barns delaktighet gällande sin vård på sjukhus.Metod: Denna studie är en litteraturöversikt där författarna genomförde en innehållsanalysmed induktiv ansats. Elva kvalitativa vetenskapliga artiklar hittades via PubMed, Cinahl och Google Scholar. Författarna gjorde kvalitetsbedömning med hjälp av SBU granskningsmall. Artiklarna analyserades genom granskning, kodning, tematisering/kategorisering och syntetisering. Resultat: Presentation av resultat utgår ifrån tre huvudtema: Kommunikation, Vårdrelation,samt Empowerment. Resultatet avslöjar att sjuksköterskans förmåga att kommunicera,förmåga att bygga en positiv relation med barn, och att dela makt med barn, avgör om barnkan lyckas med att involveras i sin vård. Dessa fynd indikerar att sjuksköterskan behöverförbättra sina arbetsrutiner, och utveckla sin kompetens för att främja barnets delaktighet.Slutsats: Resultatet visar på en mängd möjliga strategier för sjuksköterskan för att främjabarnets delaktighet, dessa är relevant för alla sjuksköterskor oavsett utbildningsnivå.Strategierna kan appliceras på de flesta vårdinrättningar samtidigt som det behövs tydligariktlinjer på sjukhus för att optimera rutiner för att främja delaktighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)