”Jaha, är det såhär det känns att vara hungrig? ”En kvalitativ intervjustudie kring individers upplevelser av periodisk fasta.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Att den mat vi äter påverkar vår hälsa är sedan länge känt, men på senare tid har en annan aspekt av kost framträtt; den om måltidsordning. Ett nytt förhållningssätt till måltidsordning är periodisk fasta som ökat i intresse under de senaste åren i takt med forskning kring dess fysiologiska effekt. Forskning kring individers upplevelse av den är dock fortfarande begränsad. Syftet med denna studie är därför att utforska upplevelser av periodisk fasta hos vuxna med tidigare eller nuvarande erfarenheter av 16:8-metoden. En semistrukturerad kvalitativ intervju utfördes med totalt 15 vuxna deltagare med erfarenheter av periodisk fasta. Deltagare rekryterades genom Facebookgrupper samt genom ett bekvämlighetsurval. Intervjumaterialet transkriberades och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Studiens resultat visade att periodisk fasta upplevdes vara enkelt att följa och bidrog till en ökad flexibilitet och känsla av frihet i vardagen. Deltagarna beskrev en upplevd känsla av mer energi och välmående, en förbättrad relation till kost samt att hälsosamma matval underlättades. Att anpassa sig till sociala omständigheter var ett återkommande tema som avgjorde hur väl det gick att tillämpa i vardagen. Jämfört med tidigare dieter upplevdes en större frihet i form av färre restriktioner kring kostintag. Tolkat utifrån Self-Determination Theory (SDT) verkar periodisk fasta kunna bidra till ett ökat välmående genom att det, för deltagare i denna studie, genomförs med en hög grad av inre motivation. Resultaten belyser ett helhetsperspektiv på kost som inkluderar förhållningssätt till mat, sociala relationer och välmående. Ytterligare forskning kring dessa faktorer och hur de samverkar kan möjliggöra mer individanpassade kostråd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)